اولدوز

ادبیات و آمار

ااصطلاحات آماري كه با حرف "ن"شروع مي شوند[1]

 

unavailability

ناآگاهندگی تابع درستنمایی

uninformativeness of a likelihood function

نااتلافی

non-dissipative

نااریب

unbiased

نابرابر

unequal

نابرابری

inequality

نابرابریهای مربوط به اندازه‌های مورد انتظار نمونه

inequalities for expected sample sizes

نابرابریهای مربوط به توزیعها

inequalities on distributions

نابرابری اسله‌پیان

Slepian's inequality

نابرابری بالارَهایش

upper-easing inequality

نابرابری برنشتاین

Bernstein's inequality

نابرابری برن‌بام-رِیموند-زوکرمن

Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality

نابرابری بول

Boole's inequality

نابرابری بِرگ

Berge inequality

نابرابری بِری-اِسین

Berry-Esseen inequality

نابرابری بی‌اَن‌اِمه-چبیشوف

Bienayme-Chebyshev inequality

نابرابری توکی برای وزنهای بهینه

Tukey's inequality for optimal weights

نابرابری خین‌چین

Khinchin's inequality

نابرابری دوب

Doob's inequality

نابرابری زیلن

Zelen's inequality

نابرابری ساموئلسون

Samuelson's inequality

نابرابری ساموئلسون-نِیر

Samuelson-Nair inequality

نابرابری سانوف

Sanov inequality

نابرابری شرطی

conditional inequality

نابرابری شوارتس

Schwarz inequality

نابرابری شور

Schur inequality

نابرابری فیشر

Fisher inequality

نابرابری له‌وی

Levy's inequality

نابرابری لیاپونوف

Liapunov's inequality

نابرابری مارکوف

Markov inequality

نابرابری مثلثی

triangular inequality

نابرابری میانگینهای متحرک تکی

individual moving-average inequality

نابرابری مینکوفسکی

Minkowski's inequality

نابرابری هایِک-رِی‌نی

Hajek-Renyi inequality

نابرابری هوفدینگ

Hoeffding inequality

نابرابری هولدر

Holder's inequality

نابرابری وایل

Weyl inequality

نابرابری وُلفوویتس

Wolfowitz inequality

نابرابری وینکلر-فون میزس‌گونه

Winckler-Von Mises type inequality

نابرابری وینکلر-گاوس (برای گشتارهای مطلق)

Winckler-Gauss inequality (for absolute moments)

نابرابری چبیشوف

Chebyshev's inequality

نابرابری چرنوف

Chernoff inequality

نابرابری کانتلّی

Cantelli's inequality

نابرابری کانتوروویچ

Kantorovich inequality

نابرابری کرافت

Kraft inequality

نابرابری کرامر-رائو

Cramer-Rao inequality

نابرابری کمپ-میدل

Camp-Meidell inequality

نابرابری کوشی

Cauchy inequality

نابرابری کوشی-شوارتس

Cauchy-Schwarz inequality

نابرابری کولموگوروف

Kolmogorov's inequality

نابرابری کینگمن

Kingman inequality

نابرابری گاوس

Gauss's inequality

نابرابری گاوس-وینکلر

Gauss-Winckler inequality

نابرابری گشتاوری روزنتال

Rosenthal's moment inequality

نابرابری یانگ

Young inequality

نابرابری ینسن

Jensen's inequality

نابرابری F‌K‌G

FKG inequality

ناجمعی بودن

nonadditivity

ناحیه

region

ناحیه اطمینان

confidence region

ناحیه بحرانی

critical region

ناحیه بی‌تفاوتی

indifference zone

ناحیه پذیرش

acceptance region

ناحیه کوچک

small area

ناحیه‌های تحمل آماری

statistical tolerance regions

ناحیه‌های مشابه

similar regions

ناخوشی

morbidity

نادرستنمایی

unlikelihood

نامتعادل

imbalance

نامتقارن

asymmetric

نامتقارنی

asymmetry

نامساعدترین توزیعها

least favorable distributions

نامساعدترین پیکربندی

least favorable configuration

نامطلوبیت

disutility

ناهماهنگ

discordant

ناهموار

rough

ناهمواری

roughness

ناهمگنی

heterogeneity

ناهمگونی

nonconformity

ناهم‌واریانسی

heteroscedasticity

ناوردا

invariant

ناوردایی

invariance

ناوردایی نسبت ناهمساز

invariance of cross ratio = invariance of anharmonic ratio

ناوردایی یادگیری-تلفیقی

learn-merge invariance

ناوردای جفریز

Jeffreys' invariant

ناوردای متریک

metric invariant

ناوردای کولموگوروف-سینایی

Kolmogorov-Sinai invariant

ناپیوستگی جهشی

jump discontinuity

ناپیوستگی جهشی

ordinary discontinuity

ناکارآیی

deficiency

ناکارآیی ماکسیمال

maximal deficiency

ناگاوسی

non-Gaussian

نایکتایی

nonuniqueness

نخستین گشتاور ضربی

first product moment

نرخ استاندارد شده

standardized rate

نرخ امتناع

refusal rate

نرخ بهره

rate of interest

نرخ تکثیر

reproduction rate

نرخ خطا

error rate

نرخ خطای بهینه

optimum error rate

نرخ خطا در سطح آزمایش

experimentwise error rate

نرخ رخداد

occurrence rate

نرده

fence

نرمال بودن مجانبی

asymptotic normality

نرمال چندمتغیّره بودن

multivariate normality

نرم‌افزار آماری

statistical software

نزدیکی برآوردگرها

closeness of estimators

نزدیک بودن پیتمن

Pitman closeness

نزول

decent

نسبت احتمال دنباله‌ای

sequential probability ratio

نسبت بحرانی

critical ratio

نسبت برد

gain ratio

نسبت تجانس

ratio of similitude

نسبت تشابه

ratio of similarity

نسبت تغییرات

variation ratio

نسبت تمرکز

concentration ratio

نسبت حاصلضربی

product ratio

نسبت حاصلضرب متقاطع

cross-product ratio

نسبت درستنمایی

likelihood ratio

نسبت درستنمایی یکنوا

monotone likelihood ratio

نسبت دوجمله‌ای

binomial proportion

نسبت سیگنال به نوفه

signal-to-noise ratio

نسبت لکزیس

Lexis ratio

نسبت متغیّرهای نرمال دومتغیّره

ratio of bivariate normal variables

نسبت مرگ و میر استاندارد شده

standardized mortality ratio

نسبت میلز

Mills' ratio

نسبت همبستگی

correlation ratio

نسبت واریانس

variance-ratio

نسبت چگالی سَوِ ج-دیکی

Savage-Dickey density ratio

نسبت گشتاوری

moment ratio

نسبت گی‌ئری

Geary's ratio

نشانه رده

class mark

نشانگر تاخیری

lagging indicator

نشانگر مقدم

leading indicator

نشانیدنی اسکوروخود

Skorohod embedding

نظارت

surveillance

نظامهای امتیازبندی در ورزش

scoring systems in sport

نظامهای جورسازی

matching systems

نظام جورسازی و اتصال داده‌ها

record linkage and matching system

نظام صف‌بندی

queuing discipline

نظام نوک‌زنی

pecking order

نظام چندماخذی

multiple-record system

نظرسنجی هریس

Harris poll

نظرسنجی گالوپ

Gallup poll

نظرپرسی

opinion poll

نظرپرسی

poll

نظرپرسی عمومی

public opinion poll

نظریه آزمون فرض بِرتران

Bertrand's theory of hypothesis testing

نظریه آزمون‌سازی

testing theory

نظریه آزمون‌سازی روان‌شناختی

psychological testing theory

نظریه آشکارسازی سیگنالها

signal detection theory

نظریه آماری ارتباطات

statistical communication theory

نظریه آماری دستگاههای خطی

statistical theory of linear systems

نظریه احتمال

probability theory

نظریه احتمال هندسی

geometric probability theory

نظریه احتمال کارناپ

Carnap's theory of probability

نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها

axiomatic set theory

نظریه اصل موضوع‌پذیر

axiomatizable theory

نظریه اطلاع

information theory

نظریه اعداد

number theory

نظریه اعداد احتمالاتی

probabilistic number theory

نظریه اعداد متریک

metric number theory

نظریه الگوریتمی اطلاع

algorithmic information theory

نظریه انبارش

storage theory

نظریه اندازه

measure theory

نظریه اندازه‌گیری

measurement theory

نظریه بازیها

game theory

نظریه برهانها

proof theory

نظریه بزرگ‌نمونه‌ای

large sample theory

نظریه بیز تجربی

empirical Bayes theory

نظریه تجدید ناخطی

nonlinear renewal theory

نظریه تراکم

congestion theory

نظریه ترکیبیاتی

combinatorial theory

نظریه تصمیم

decision theory

نظریه تصمیم والْد

Wald's decision theory

نظریه تقریب

approximation theory

نظریه تنظیم موجودی کالا

inventory control theory

نظریه جستجو

search theory

نظریه خطاها

theory of errors

نظریه داوری مقایسه‌ای ترستون

Thurstone's theory of comparative judgment

نظریه رویدادهای غیرمنتظره

catastrophe theory

نظریه ریاضی جمعیت

mathematical theory of population

نظریه ساختار منسجم

coherent structure theory

نظریه سد

dam theory

نظریه شبکه‌ها

network theory

نظریه صف‌بندی

queueing theory

نظریه قوی نمره واقعی

strong true-score theory

نظریه مجموعه‌های مشکّک (فازی)

fuzzy set theory

نظریه مخاطره

risk theory

نظریه مخاطره تصادفی

stochastic risk theory

نظریه مخاطره تکی

individual risk theory

نظریه مخاطره دسته‌جمعی

collective risk theory

نظریه مطلوبیت

utility theory

نظریه معادله‌های برآوردگر

theory of estimating equations

نظریه موجودی کالا

inventory theory

نظریه نیمن-پی‌یرسون

Neyman-Pearson theory

نظریه پاسخ سوال

item response theory

نظریه پراکندگی

dispersion theory

نظریه پرکولاسیون

percolation theory

نظریه پَرشیدگی تصادفی

stochastic perturbation theory

نظریه پیشگویی

prediction theory

نظریه پیشگویی وینر-کولموگوروف

Wiener-Kolmogorov prediction theory

نظریه پیمانه‌ای

gauge theory

نظریه کدگذاری

coding theory

نظریه کلاسیک حساب تغییرات

classical theory of calculus of variations

نظریه کلاسیک مخاطره

classical risk theory

نظریه کنترل

control theory

نظریه گراف

graph theory

نظریه گروه

group theory

نظم با حق تقدّم

preemptive discipline

نظم با حق تقدّم

preemptive priority

نقاط اصلی

principal points

نقاط دورافتاده

outliers

نقاط صدکی

percentile points

نقشه درستنمایی

likelihood map

نقش‌مایه

motif

نقص برازش

lack of fit

نقطه انحراف

deviation point

نقطه بازگشتی مثبت

positive recurrent point

نقطه بحرانی

critical point

نقطه زینی

saddle point

نقطه زینی تباهیده

degenerate saddle point

نقطه فروریزش

breakdown point

نقطه مجانبی

asymptotic point

نقطه نمونه

sample point

نماد

symbol

نمادهای O و o

O, o notation

نمادهای O‌_‌p و o‌_‌p

O_p, o_p notation

نماد لژاندر

Legendre symbol

نماد پوش‌هامر

Pochhammer's symbol

نمایان‌سازی داده‌ها

sharpening data

نمایش

display

نمایش جدولی

tabular representation

نمایش حرکتی

kinematic display

نمایش دینکین

Dynkin representation

نمایش ساقه و برگ

stem-and-leaf display

نمایش ماتریسی

matrix representation

نمایش مجانبی

asymptotic representation

نمایش موزائیکی

mosaic display

نمایش نموداری داده‌ها

graphical representation of data

نمایش نموداری رایانه‌یار

computer aided graphical representation

نمایش پارامتری

parametric representation

نمره بِریه

Brier score

نمره تمایل

propensity score

نمره کارآ

efficient score

نمره‌های سَوِ ج

Savage scores

نمره‌های لُگ‌رتبه‌ای

log-rank scores

نمره‌های نرمال مورد انتظار

expected normal scores

نمره‌های نمایی

exponential scores

نمره‌های ویلکاکسون

Wilcoxon scores

نمره‌های کانونی

canonical scores

نمره‌های tی نرمالیده

normalized t scores

نمودار

diagram

نمودار

chart

نمودارهای آماری

statistical graphics

نمودارهای موازی‌مختصات

parallel-coordinate plots

نمودارهای چندمتغیّره

multivariate graphics

نمودارهای c

c charts

نمودار تابع

diagram of a function

نمودار تابعی اندروز

Andrews function plot

نمودار تاثیر

influence diagram

نمودار تصویری

projection plot

نمودار جعبه و خط

box-and-whisker plot

نمودار خورشیدی

sun chart

نمودار رویه تقسیم شده

subdivided-surface chart

نمودار زمان کل آزمون

total time on test plot

نمودار شمایی

schematic plot

نمودار شی‌یوهارت

Shewhart chart

نمودار قرابت

proximity graph

نمودار قطاعی

sector chart

نمودار قطاعی

sector diagram

نمودار قطبی

polar chart

نمودار مثلثی

triangular plot

نمودار مسیر

path diagram

نمودار منطقه‌ای

zone chart

نمودار میله‌ای

bar chart

نمودار نرمال موزون

weighted normal plot

نمودار نسبت

ratio diagram

نمودار نسبت گشتاوری

moment-ratio diagram

نمودار نقطه‌ای

dot diagram

نمودار نواری

band chart

نمودار نیم‌نرمال

half-normal plot

نمودار نیم‌کلوچه‌ای

semi-pie diagram

نمودار وِن

Venn diagram

نمودار پراکنش

scatter diagram

نمودار پراکنش

scatter plot

نمودار پراکنش سه‌گانه

triple scatter plot

نمودار پنجره‌ای

window plot

نمودار چندلایه

strata chart

نمودار چکنده

stalactite plot

نمودار چگالی

density plot

نمودار کاوشی

scan diagram

نمودار کلوچه‌ای

pie chart

نمودار کنترل

control chart

نمودار کنترل مجموع تجمعی

cumulative sum control chart

نمودار گل سرخی

rose diagram

نمودار N‌P

NP chart

نمودار P

P chart

نمودار P‌-P

P-P plot

نمودار Q‌-Q

Q-Q plot

نمودار U

U chart

نمودار X خط (اِکس بار)

X-bar chart

نمودارT‌T‌T

TTT-plot

نمونه اریب

biased sample

نمونه با نظر شخصی

judgment sample

نمونه تصادفی

random sample

نمونه تصادفی نامقیّد

unrestricted random sample

نمونه جدا نگه داشته شده

Holdout sample

نمونه خودوزن‌ده

self-weighting sample

نمونه متعادل

balanced sample

نمونه کمکی

auxiliary sample

نمونه‌های نافذ بر هم

interpenetrating samples

نمونه‌های ناهمبسته

uncorrelated samples

نمونه‌های کلیدی

master samples

نمونه‌گیری

sampling

نمونه‌گیری احتمالی

probability sampling

نمونه‌گیری اختیاری

optional sampling

نمونه‌گیری از جامعه متناهی

sampling from finite population

نمونه‌گیری از جمعیت

population sampling

نمونه‌گیری از سوال

item sampling

نمونه‌گیری بازی بازنده‌به‌جا

play-the-loser sampling

نمونه‌گیری با احتمالهای نابرابر

unequal probability sampling

نمونه‌گیری با احتمال متناسب با اندازه

probability proportional to size sampling

نمونه‌گیری با امتحان سوال

item examine sampling

نمونه‌گیری با جایگذاری

sampling with replacement

نمونه‌گیری با طبقه‌بندی چندگانه

multistratified sampling

نمونه‌گیری بدون جایگذاری

sampling without replacement

نمونه‌گیری بدون یادآوری

sampling without recall

نمونه‌گیری برای بازرسی

inspection sampling

نمونه‌گیری بهینه

optimal sampling

نمونه‌گیری بُریده

truncated sampling

نمونه‌گیری بُرینشی

cut-off sampling

نمونه‌گیری ترابرشی خطی

line transect sampling

نمونه‌گیری تصادفی

random sampling

نمونه‌گیری تصادفی ساده

simple random sampling

نمونه‌گیری توری

grid sampling

نمونه‌گیری خط مقطعی

line intercept sampling

نمونه‌گیری خوشه‌ای

cluster sampling

نمونه‌گیری درون‌برشی خطی

line intersect sampling

نمونه‌گیری در سطح

area sampling

نمونه‌گیری در مجموع سهمیه‌ای

sum-quota sampling

نمونه‌گیری دنباله‌ای

sequential sampling

نمونه‌گیری دوری

cyclic sampling

نمونه‌گیری دوگانه

double sampling

نمونه‌گیری ربع سیار

wandering-quarter sampling

نمونه‌گیری رد کردنی

rejective sampling

نمونه‌گیری زنجیری

chain sampling

نمونه‌گیری سازوار، نمونه‌گیری تطبیق‌پذیر

adaptive sampling

نمونه‌گیری سامفورد

Sampford sampling

نمونه‌گیری سهمیه‌ای

quota sampling

نمونه‌گیری سیستماتیک

systematic sampling

نمونه‌گیری شبه‌تصادفی

quasi-random sampling

نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده

stratified sampling

نمونه‌گیری طبیعت‌نگرانه

naturalistic sampling

نمونه‌گیری طول‌اریب

length-biased sampling

نمونه‌گیری فاصله‌ای

distance sampling

نمونه‌گیری فضایی

spatial sampling

نمونه‌گیری فله‌ای

bulk sampling

نمونه‌گیری قصدی

purposive sampling

نمونه‌گیری ماتریسی

matrix sampling

نمونه‌گیری ماتریسی چندگانه

multiple matrix sampling

نمونه‌گیری متناسب

proportional sampling

نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

ranked set sampling

نمونه‌گیری مربعی

quadrat sampling

نمونه‌گیری مسیری

route sampling

نمونه‌گیری نابودساز

destructive sampling

نمونه‌گیری نامزَدانه

nomination sampling

نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه

nearest point sampling

نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه kام

kth nearest point sampling

نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه

nearest-neighbor sampling

نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه kام

kth nearest-neighbor sampling

نمونه‌گیری نقاط مهم

importance sampling

نمونه‌گیری نمایانگر

representative sampling

نمونه‌گیری نواری

strip sampling

نمونه‌گیری وارون

inverse sampling

نمونه‌گیری پذیرشی

acceptance sampling

نمونه‌گیری پیمایشی

survey sampling

نمونه‌گیری چرخشی

rotation sampling

نمونه‌گیری چندجمله‌ای

multinomial sampling

نمونه‌گیری چندفازی

multiphase sampling

نمونه‌گیری چندمرحله‌ای

multistage sampling

نمونه‌گیری چندمرحله‌ای طبقه‌بندی شده

stratified multistage sampling

نمونه‌گیری چندگانه

multiple sampling

نمونه‌گیری کاتانا

Catana sampling

نمونه‌گیری گزینشی

selective sampling

نمونه‌گیری گلوله‌برفی

snowball sampling

نمونه‌گیری گیبز

Gibbs sampling

نمونه‌گیری T دو

T-square sampling

نوار

strip

نوار اطمینان

confidence band

نوار اطمینان ورکینگ-هتلینگ-شفه

Working-Hotelling-Scheffe confidence band

نوشتگان

literature

نوفه

noise

نوفه سفید

white noise

نوفه شلیک

shot-noise

نوک چتر

peak of an umbrella

نوک چتر

point of an umbrella

نو بهتر (بدتر) از کهنه

new better (worse) than used

نَوَردیدن

annealing

نَوَردیدن شبیه‌سازی شده

simulated annealing

نَوْژَنده (اثرکننده، کسی یا چیزی که سبب می‌شود مر حصول امری را (ناظم‌الاطباء).)

swing

نُرم

norm

نُرم سوپریمم

supremum norm

نُرم یکنواخت

uniform norm

نُهک

novile

نُه‌نمره‌ای استاندارد

stanine

نگاشت

mapping

نگاشت برتری

preference mapping

نگاشت زنجیری

chain mapping

نگاشت همانی

identity mapping

نیروی مرگ

force of mortality

نیمرخ دایره‌ای

circular profile

نیم‌استقلال

semi-independence

نیم‌جدولی

semitabular

نیم‌دامنه بین چارکی

semi-interquartile range

نیم‌مارکوف

semi-Markov

نیم‌مشبّکه بالا

upper semilattice

نیم‌مشبّکه پایین

lower semilattice

نیم‌میان‌میانگینها

semi-midmeans

نیم‌ناوردا

semi-invariant

نیم‌نمونه

half-sample

نیم‌وارون

semi-inverse

نیم‌واریانس

semivariance

نیم‌چهارخانه‌ای

half-plaid

 

 [1] برگرفته شده از سايت پژوهشكده ي آمار

نوشته شده در هفتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 19 توسط پريسا |


آخرين مطالب
»
» عزادارن بیل
»
»
»
»
»
» فضای سبز
»
»
Design By : Pars Skin